Zásady ochrany osobných údajov

Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“).

I. Prevádzkovateľ osobných údajov

 1. Prevádzkovateľmi osobných údajov sú tieto osoby:

  Ing. Patrik Uhrík, IČO: 53860098, so sídlom 034 72 Liptovská Lúžna 619, Zapísaný v ŽR OÚ Ružomberok, číslo živ. oprávnenia 570-17154.  Kontakt: patrikuhrik@gmail.com, +421 917 242 663

  Ing. Filip Vilga, IČO: 54284422, so sídlom Školská 7232/28, 03403 Ružomberok, Zapísaný v ŽR OÚ Ružomberok, číslo živ. oprávnenia 570-17427.  Kontakt: filip.vilga@gmail.com, +421 908 825 482 
 1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 2. Dotknutou osobou pre tento účel je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

II. Zdroje spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje priamo alebo nepriamo od dotknutej osoby (napr. osobne, e-mailom, telefonicky, cez webové sídlo, webový prehliadač a iné). 
 2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné údaje dotknutej osoby, kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, objednávky, príprave cenovej ponuky, konzultácie a iné.
 3. Prevádzkovateľ  spracováva osobné údaje získané na základe vyplneného kontaktného formulára uvedeného na webovej stránke Prevádzkovateľa v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom zaslania cenovej ponuky alebo konzultácie.
III. Právny základ a účel spracovávania osobných údajov
 
 1. Zabezpečenie výkonu poskytovaných služieb – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: fyzické osoby (titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie,) právnické osoby (obchodné meno, adresa sídla právnickej osoby, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie), zamestnanci právnických osôb (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa) za účelom prípravy, plnenia a evidencie zmlúv, objednávok, cenových ponúk, evidencie došlej a odoslanej pošty, spracovanie účtovných dokladov potrebných k vedeniu kompletnej účtovnej agendy a oné. Spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutnou požiadavkou k poskytovaniu našich služieb. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovania nie je možné poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu a kvalite. Osobné údaje sa spracovávajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR.
 2. Marketingová činnosť – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje za účelom vykonávania marketingových aktivít. Osobné údaje sa spracovávajú za základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR pre účely priameho marketingu, písomnej alebo elektronickej komunikácie a propagácie Prevádzkovateľa. Na tento oprávnený záujem sa Prevádzkovateľ spolieha najmä pri zasielaní marketingovej komunikácie formou newslettra alebo poštou v prípadoch, kedy nie je potrebný predchádzajúci súhlas adresáta komunikácie v zmysle platných právnych predpisov.
 3. Webové sídlo Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ pri návšteve webového sídla dotknutou osobou získava osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookies.  Google Analytics Prevádzkovateľ využíva na anonymizované zisťovanie návštevnosti
  stránky.
 4. Kontaktný formulár – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na webovom sídle Prevádzkovateľa za účelom zaslania cenovej ponuky alebo konzultácie. Osobné údaje sa spracovávajú za základe súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.  
 5. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
IV. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb
 
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po čas potrebný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac po dobu 10 rokov. V prípade spracovávania osobných údajov na iné účely, na ktoré bol udelený súhlas so spracovaním osobných údajov alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, budú osobné údaje dotknutej osoby spracované po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov budú osobné údaje vymazané. 
V. Príjemcovia osobných údajov 
 
 1. Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom.
 2. Prevádzkovateľ  nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.
VI. Práva dotknutej osoby
 
 1.  Práva dotknutej osoby sú v súlade s § 21 až 29 zákona o ochrane osobných údajov a podľa čl. 15 až 22 GDPR. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti zaslanej Prevádzkovateľovi má právo požiadať o prístup k osobným údajom, právo na opravu a doplnenie osobných údajov, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať a právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania, právo na spracúvanie založené na súhlase, právo odvolať súhlas, právo podať návrh, podnet, sťažnosť dozornému orgánu.