KONTROLA VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

kontrola účinnosti spaľovania kotlov

Zhodnotenie a následná optimalizácia účinnosti spaľovacieho zariadenia alebo tepelného čerpadla slúžiaceho k vykurovaniu.

overenie stavu vykurovacieho systému

Kontrola stavu vnútorných rozvodov tepla a teplej vody a návrh na ich optimalizáciu.

Pre koho je pravidelná kontrola vykurovacieho systému určená?

povinná pre systémy nad 70 kW

Kontrola vykurovacieho systému je povinná pre vykurovacie systémy s kotlom a/alebo tepelným čerpadlom s celkovým výkonom väčším ako 70 kW, ktorý je určený na vykurovanie vnútorných priestorov budovy.

súčet výkonov všetkých zariadení

Celkový tepelný výkon vykurovacieho systému tvorí súčet všetkých zariadení na výrobu tepla v budove.

stačí energetický audit

Pravidelná kontrola sa nevykonáva pre vykurovací systém, ktorý podlieha energetickému auditu.

kontrola_vykurovacich_systemov

Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému musí vykonať odborne spôsobilá osoba podľa zákona č. 314/2021 Z.Z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov. 

komin kotolna kotol min 1

zákonné intervaly kontroly vykurovacích systémov

kotol na zemný plyn

Interval kontroly každé 4 roky.

Kotol na tuhé palivo

Interval kontroly každé 3 roky.

Tepelné čerpadlo

Interval kontroly každých 5 rokov.

Elektrické odporové zariadenie určené na vykurovanie

Interval kontroly každých 5 rokov.

výstupy z kontroly vykurovacieho systému

správa z kontroly

Výstupom kontroly vykurovacieho systému je správa, ktorá sa odosiela vlastníkovi budovy a prevádzkovateľovi monitorovacieho systému - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Vlastník je povinný si správu uchovať do najbližšej kontroly.

návrh opatrení

Súčasťou správy z kontroly je aj návrh opatrení na zlepšenie efektívnosti a spoľahlivosti vykurovacieho systému.

sprava_z_kontroly_vykurovacieho_systému

Vlastníkovi nehrozia sankcie, ak sú počas kontroly zistené nedostatky.

Sankciovaní môžu byť naopak vlastníci, ktorí si svoje zariadenia skontrolovať nenechajú.