KONCEPTY 4. A 5. GENERÁCIE SYSTÉMOV ZÁSOBOVANIA TEPLOM

Novšie generácia zásobovania teplom predstavujú systém pracujúci so zníženou teplotou vody v sústave. Účelom znižovania teploty je postupná dekarbonizácia hospodárstva prostredníctvom znižovania tepelných strát pri distribúcii a spotrebe tepla (zvyšovanie účinnosti systému), zapájania obnoviteľných zdrojov energie a využívania odpadného tepla. Podmienkou zavádzania takýchto systémov sú úsporné opatrenia v podobe modernizácie rozvodov tepla a hĺbkovej obnovy budov.

4G_5G_district_heating

systémy 4. generácie zásobovania teplom

Systémy pracujúce s rozvodmi teplej vody o teplote 30-70 °C. Tieto teploty sú najnižšie vhodné pre priame využitie na mieste spotreby. Znížená teplota vody otvára možnosť najmä na širšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a odpadového tepla, čo však kladie vyššie nároky na prepojenosť medzi zdrojmi a flexibilitu sústavy. V systéme je preto integrovaná okamžitá a sezónna akumulácia tepla a využíva sa aj synergia s elektroenergetickým sektorom v čase dostatku elektriny v sieti.

systémy 5. generácie zásobovania teplom

Systémy pracujúce s rozvodmi vlažnej vody o teplote 15-30 °C až ku miestu spotreby, kde sa teplota zvýši napríklad pomocou tepelného čerpadla. Takýto systém je možné dotovať odpadným teplom z priemyselných prevádzok, dátových centier apod. Priblížením teploty v sústave k teplote okolia by malo dôjsť k efektívnejšiemu využívaniu lokálnych zdrojov. Taktiež by malo dôjsť k zmene klasického modelu spotrebiteľ - výrobca energie k modelu, v ktorom bude spotrebiteľ zároveň výrobcom energie (tzv. prosumer).

kto si môže nechaŤ vypracovaŤ koncept systémov zásobovania teplom vyšších generácií?

Samosprávy

Mestá a obce s viac ako 2500 obyvateľmi majú od zákona povinnosť vypracovávať koncepcie rozvoja v tepelnej energetike. Koncept 4. alebo 5. generácie môže byť súčasťou tohto dokumentu a jasne tak preukáže, že samospráva zdieľa inovatívne a zelené vízie v energetickom sektore.

investori nových štvrtí

Developeri sa pri stavbe nových štvrtí spoliehajú najčastejšie na decentralizované plynové kotly, prípadne tepelné čerpadlá vzduch-voda, ktoré sú v zimnom období často ekonomicky neefektívne. Integráciou systémov zásobovania teplom vyšších generácií nedostanú len systémy, ktoré sú energeticky efektívnejšie, ale aj zatraktívnia svoje projekty o inovatívnu technológiu.

prevádzkovatelia centrálneho zásobovania teplom

Systémy vyšších generácií zásobovania teplom budú vzhľadom k celoeurópskym cieľom smerom k uhlíkovej neutralite nahrádzať súčasné systémy centrálneho zásobovania teplom, ktoré sú vo veľkej miere založené na vysokej spotrebe tepla a zastaralej meracej a riadiacej technike. Dodávateľom tepla ponúkame vypracovanie konceptu 4. alebo 5. generácie zásobovania teplom, ktoré by mohli slúžiť ako základ pre tvorbu transformačných štúdií uskutočniteľnosti ich systémov na systémy vyššej generácie.

4. a 5. generácia zásobovania teplom

Máte záujem o vypracovanie konceptu systému zásobovania teplom? kontaktujte nás.

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

Predbezna studia

KONCEPT 4. GENERÁCIE SZT

Koncept 4. generácie systému zásobovania teplom pre mesto Prievidza a Nováky vypracované v spolupráci s neziskovou organizáciou Priatelia Zeme - CEPA.

3g_4g_dh

POROVNANIE KONCEPTOV 3. A 4. GENERÁCIE SYSTÉMOV ZÁSOBOVANIA TEPLOM

Publikácia obsahuje stručné porovnanie 3. a 4. generácie zásobovania teplom. Dokument bol vypracovaný pre organizáciu Priatelia Zeme - CEPA.