ENERGETICKÝ AUDIT

účelový energetický audit pre podniky

Ušetrite náklady za energie Vášho podniku s finančnou podporou z verejných prostriedkov. Ozvite sa nám a zhodnotíme, aké výzvy sú pre Vás vhodné a prekonzultujeme opatrenia, ktoré energeticky zefektívnia Vašu prevádzku.

účelový energetický audit verejných budov

Zlepšite energetickú hospodárnosť verejnej budovy vo Vašom meste alebo obci s finančnou podporou z eurofondov. Bezplatne poradíme, či je Vaša budova vhodná ku konkrétnej výzve a uistíme Vás, že Vaše vynaložené úsilie prinesie výsledky.

zákonný energetický audit pre veľké podniky

Povinné energetické audity pre veľké podniky nemusia byť len "pro forma" dokumenty. Vypracujeme Vám podrobný plán na mieru ako dosiahnuť úspory energií vo Vašej podnikovej prevádzke a zároveň splníte zákonnú povinnosť.

Účelový energetický audit pre podniky

bezplatná konzultácia

Na základe opisu prevádzkových procesov Vám poskytneme základný výber možností ako zlepšiť energetickú efektívnosť Vášho podniku a poradíme, ktorá výzva je pre Vás vhodná.

individuálny prístup

Každý podnik je iný a pre každý sa hodia iné opatrenia. Neprodukujeme energetické audity na počkanie, ale dôkladne analyzujeme všetky možnosti tak, aby výsledný produkt reálne pomohol získať dotáciu.

neustála komunikácia

Pri tvorbe účelových energetických auditov je potrebné neustále komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami, aby podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok nezlyhalo na banalite.

primeraná cena

Cenovú ponuku uvádzame vždy s podrobnými detailmi a pred akoukoľvek dohodou so zákazníkom otvorene diskutujeme o jej obsahu.

energeticky_audit_budova_lampa
verejna_budova

Účelový energetický audit verejných budov

posúdenie vhodnosti budovy zdarma

Mnohé mestské alebo obecné budovy nie sú vhodné pre žiadanie o dotáciu a samosprávy tak zbytočne platia za vypracovanie sprievodných dokumentov. Bezplatnou konzultáciou pred samotným zahájením spolupráce overíme, či Vami navrhovaný objekt je pre zvolenú výzvu vhodný.

komunikácia počas celého projektu

Vypracovaním účelového energetického auditu Vašej verejnej budovy naša spolupráca nekončí. Zaväzujeme sa byť po ruke počas celého procesu podávania žiadosti, aby sme maximalizovali šance na schválenie.

Energetický audit pre veľké podniky

zákonne povinný

Veľký podnik je povinný si nechať vypracovať energetický audit raz za štyri roky.

cielené poradenstvo

Energetický audit nie je kontrola, ale cielené poradenstvo k zlepšeniu energetickej hospodárnosti Vášho podniku.

netvoríme "šuflíkové" dokumenty

Nevytvárame "pro forma" dokumenty, ktorých výpovedná hodnota je nulová. Aj zákonne povinný energetický audit má navrhnúť cielenú stratégiu na generovanie úspor za energie a palivá.

zmapovanie súčasného stavu

Dôkladne preskúmame súčasnú energetickú efektívnosť prevádzky Vášho podniku a definujeme konkrétne slabiny, pre ktoré navrhneme opatrenia.

ekonomická analýza

Výška investície nezaručuje, že sa vynaložené financie vrátia. Súčasťou našich energetických auditov je vždy reálne ekonomické vyhodnotenie statickými a dynamickými metódami.

Environmentálne vyhodnotenie

Ukážeme Vám, ako navrhnuté opatrenia dokážu znížiť emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov.

energeticke_koncepcie

Energetický audit má pomáhať a nie obťažovať.