ENERGETICKÝ AUDIT

účelový energetický audit pre podniky

Ušetrite náklady za energie vo vašom podniku s finančnou podporou z verejných prostriedkov. Ozvite sa nám a my zhodnotíme, aké výzvy sú pre vás vhodné. Poskytneme vám energetické poradenstvo a prekonzultujeme opatrenia, ktoré zabezpečia, že energetická efektívnosť vašej prevádzky bude na najlepšej možnej úrovni.

účelový energetický audit verejných budov

Poskytne vám cenné informácie, na základe ktorých budete vedieť významne zlepšiť hospodárnosť verejnej budovy vo vašom meste alebo obci. Na obnovu môžete využiť dotácie z eurofondov. Poskytujeme bezplatné energetické poradenstvo a odporučíme vám, ktoré riešenia budú pre vás najvýhodnejšie.

zákonný energetický audit pre veľké podniky

Zákonné energetické audity pre veľké podniky nemusia byť len "pro forma" dokumenty. Vypracujeme vám podrobný energetický audit budov, ktorý vám pomôže dosiahnuť maximálnu možnú úsporu energií vo vašej prevádzke. Zároveň tým bude naplnená vaša povinnosť auditu.

Účelový energetický audit pre podniky

bezplatná konzultácia

Poskytneme vám bezplatné energetické poradenstvo. Podrobný audit energií a budov vám ukáže, kde môžete ušetriť a ktoré riešenia sa vám oplatí využiť, aby bol váš podnik čo najhospodárnejší.

individuálny prístup

Každý podnik je iný, čomu je potrebné prispôsobiť aj energetický audit. Neprodukujeme energetické audity na počkanie. Náš energetický audítor dôkladne zanalyzuje všetky možnosti, ktoré vám vo výsledku pomôžu získať dotácie z eurofondov.

neustála komunikácia

Účelový energetický audit si vyžaduje neustálu komunikáciu všetkých zúčastnených strán, aby podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok nezlyhalo na banalite.

Energetický audit cena

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru, v ktorej uvádzame všetky podrobné detaily. Pred uzatvorením dohody s vami radi transparentne prediskutujeme obsah ponuky.

energeticky_audit_budova_lampa
verejna_budova

Účelový energetický audit verejných budov

posúdenie vhodnosti budovy zdarma

Mnohé mestské alebo obecné budovy nie sú vhodné pre žiadanie o dotácie z eurofondov a samosprávy úplne zbytočne platia energetický audit či vypracovanie sprievodných dokumentov. Aby sme vás ušetrili od týchto nákladov, poskytneme vám bezplatné energetické poradenstvo ešte pred samotným zahájením spolupráce. Overíme tak, či vami navrhovaný objekt je pre zvolenú výzvu vhodný.

komunikácia počas celého projektu

Tým, že vypracujeme účelový energetický audit vašej verejnej budovy, naša spolupráca nekončí. Zaväzujeme sa byť po ruke počas celého procesu podávania žiadosti o dotácie z eurofondov, aby sme maximalizovali šance na jej schválenie.

Zákonné energetické audity - veľké podniky

zákonne povinný

Povinnosť auditu je stanovená pre veľké podniky definované v Nariadení Európskej komisie č. 651/2014 na str. 70. Energetický audit si musí nechať vypracovať každý podnik, ktorý má viac ako 250 zamestnancov alebo jeho ročný obrat presahuje 50 miliónov eur alebo ročná súvaha presahuje 43 miliónov eur. Povinný audit musí byť vypracovaný raz za 4 roky.

cielené poradenstvo

Energetický audit nie je kontrola, ale cielené poradenstvo k zlepšeniu energetickej hospodárnosti vášho podniku. Jeho úlohou je prispieť k maximalizácii úspory nákladov na energie.

netvoríme "šuflíkové" dokumenty

Nevytvárame "pro forma" dokumenty, ktorých výpovedná hodnota je nulová. Aj zákonne povinný energetický audit musí navrhnúť cielenú stratégiu na generovanie úspor za energie a palivá.

zmapovanie súčasného stavu

Dôkladne preskúmame súčasnú energetickú efektívnosť prevádzky vášho podniku a definujeme konkrétne slabiny, pre ktoré navrhneme príslušné opatrenia.

ekonomická analýza

Výška investície nezaručuje, že sa vynaložené financie vrátia. Súčasťou našich auditov je vždy reálne ekonomické vyhodnotenie návratnosti investície statickými a dynamickými metódami.

Environmentálne vyhodnotenie

Ukážeme vám, ako navrhnuté opatrenia dokážu znížiť emisie znečisťujúcich látok a skleníkových plynov.

energeticke_koncepcie

Energetický audit má pomáhať a nie obťažovať.

verejna_budova

Ako prebieha audit?

ZBER A VERIFIKÁCIA ÚDAJOV

Náš certifikovaný energetický audítor sa stretne s vaším pracovníkom, ktorý je zodpovedný za energetiku. Vykoná prehliadku a verifikáciu všetkých energetických zariadení, preverí stav meračov, zhotoví fotodokumentáciu a vyžiada si informácie o spotrebe či cene energií.

ANALÝZA

Podrobne zanalyzujeme všetky energetické toky a systémy (vrátane vykurovacieho), vytvoríme bilancie ich efektivity a pomocou najmodernejších výpočtových metód určíme slabé miesta.

NÁVRH ZLEPŠENÍ

Navrhneme riešenia, ktoré prispejú k minimalizácii strát a maximálnej možnej hospodárnosti. Berieme ohľad na technicko-ekonomickú uskutočniteľnosť a preverujeme, či sú navrhnuté zmeny rentabilné.

VYPRACOVANIE PÍSOMNEJ SPRÁVY

Energetický audit je vyhodnotený vo forme písomnej správy. Tá obsahuje komplexné informácie o súčasnom stave a možných úpravách. Jej súčasťou sú návrhy opatrení na zníženie spotreby energie, kalkulácie potenciálu úspor či environmentálne vyhodnotenia navrhovaných opatrení.