ENERGETICKÉ KONCEPCIE A ŠTÚDIE

Koncepcia rozvoja mesta alebo obce v oblasti tepelnej energetiky

Vypracujeme alebo aktualizujeme koncepciu rozvoja Vášho mesta alebo obce v oblasti tepelnej energetiky tak, aby rozvoju pomohli aj v skutočnosti a nezostali len na papieri.

NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA

Vytvoríme Vám kvalitný strategický dokument, ktorý podporí udržateľný rozvoj Vášho mesta alebo obce. Vášmu mestu či obci nastavíme energeticky efektívne, inovatívne a zelené smerovanie, ktoré zreteľne preukáže Váš boj proti klimatickej zmene.

energetické štúdie

Neziskovému alebo súkromnému sektoru zhotovíme energetické štúdie na zvolenú tému. Zameriavame sa na štúdie, ktoré majú pridanú spoločenskú hodnotu. Hovoria za nás mnohé publikácie, ktoré sa nám už podarilo vydať.

PRE KOHO JE ENERGETICKÁ KONCEPCIA ALEBO NÍZKOUHLÍKOVÁ STRATÉGIA URČENÁ?

PRE MESTÁ a OBCE S VIAC AKO 2500 OBYVATEĽMI

Povinnosť vychádza zo zákona 657/2004 o tepelnej energetike. Na území mesta alebo obce musí pôsobiť dodávateľ tepla, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodávaného koncovému spotrebiteľovi.

PRE obce s menej ako 2500 obyvateľmi

Vypracovanie koncepcie alebo nízkouhlíkovej stratégie je dobrovoľné. Obec ale od zákona vypracováva tzv. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde je časť súvisiaca s energetickým smerovaním. Aj takýmto obciam vieme pomôcť.

koncepcia_strategia_mesto_energetika

Energetická koncepcia je súčasťou územnoplánovacej dokumentácie mesta alebo obce.

para_koncepcie

CIELE ENERGETICKEJ KONCEPCIE

zabezpečiť spoľahlivosť dodávky tepla

Bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky tepla nesmie byť ohrozená zmenou na strane výroby, distribúcie alebo spotreby tepla.

Zabezpečiť energetickú a ekonomickú efektívnosť

Nastavenie energeticky a ekonomicky efektívnych procesov pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla na princípe trvalo udržateľného rozvoja.

Ochrana životného prostredia

Navrhnuté opatrenia musia rešpektovať okolité prostredie a prírodu a zabraňovať jeho znečisteniu.

Obnoviteľné zdroje energie

Koncepčné dokumenty musia obsahovať konkrétne kroky plánovania a implementácie obnoviteľných zdrojov energie.

legislatíva

Zabezpečenie súladu so súvisiacimi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.

energetická politika slovenskej republiky

Zabezpečenie súladu so zámermi a smerovaním energetickej politiky Slovenskej republiky.

Energetické štúdie na mieru

pre neziskové organizácie

Zdieľame nadšenie a odhodlanosť neziskového sektora v boji proti klimatickej zmene a za ochranu ovzdušia. Radi mimovládnym organizáciám dodáme odborné štúdie, ktoré poukáže na praktické možnosti prechodu k zelenším zdrojom energie.

pre podniky

Trápi Vás koľko emisií skleníkových plynov vyprodukuje prevádzka Vášho podniku? Chceli by ste zmenšiť svoju uhlíkovú stopu, ale potrebujete odborne poradiť? Radi Vám vypracujeme analýzu uhlíkovej stopy alebo energetický posudok.

pre domácnosť

Staňte sa iniciatívnymi jedincami a prispejte k ochrane klímy aj Vy. Vypracujeme Vám analýzu a dáme Vám cenné rady ako znížiť uhlíkovú záťaž Vašej domácnosti.

vietor_turbiny
strategicky_dokument

ZÁSADY PRI TVORBE ŠTÚDIÍ

ZROZUMITEĽNOSŤ

Štúdia je prispôsobená cieľovému zákazníkovi. Proces tvorby pravidelne komunikujeme s klientom, aby výsledok nebol len spleť odborných slov.

praktickosť

Dokument musí poukázať na to, ako by sa stanovené míľniky dali dosiahnuť. Futuristické predstavy v teoretickej rovine nepíšeme.

Stručnosť

Menej je niekedy viac, u energetických štúdií to platí dvojnásobne. Vyhýbame sa písaniu všeobecných pasáží, ktoré slúžia len na zväčšenie počtu strán.

PREVEZMITE SVOJ PODIEL ZODPOVEDNOSTI ZA KLIMATICKÚ ZMENU.

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

faktor_primárnej_energie

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE

Odborná mikroštúdia vytvorená v spolupráci s neziskovou organizáciou Priatelia Zeme - CEPA.

POTENCIÁL ÚSPOR TEPLA NA VYKUROVANIE

Analýza potenciálu úspor tepla na vykurovanie objektov pripojených do CZT v meste prievidza.

VYTVÁRAME AJ TEPLÁRENSKÉ KONCEPTY NA BÁZE 4. A 5. GENERÁCIE ZÁSOBOVANIA TEPLOM