ENERGETICKÉ KONCEPCIE A ŠTÚDIE

Tepelná energetika a koncepcia rozvoja mesta alebo obce

Našou prioritou je zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov energie vo vašej obci alebo meste prostredníctvom implementácie inovatívnych riešení v oblasti tepelnej energetiky. Navrhneme nové zdroje energie, ktoré skutočne pomôžu vášmu rozvoju a neostanú len na papieri.

Nízkouhlíková stratégia, nové zdroje energie

S našou nízkouhlíkovou stratégiou budete mať v rukách nástroje na zabezpečenie udržateľného rozvoja vašej obce alebo mesta. Nastavíme vám energeticky efektívne, inovatívne a zelené smerovanie, ktorého súčasťou budú aj obnoviteľné zdroje energie. Zreteľne tak preukážete váš boj proti klimatickej zmene.

Energetické štúdie pre neziskový a súkromný sektor

Vypracujeme energetické štúdie, ktoré majú pridanú spoločenskú hodnotu. Naša práca vám umožní ušetriť náklady a zvýšiť energetickú účinnosť. Tým prispejete aj k udržateľnosti a ochrane životného prostredia. Spoločne môžeme prispieť k lepšej budúcnosti pre nás všetkých. Naša práca sa odzrkadľuje aj v publikáciách, ktoré nám pomáhajú byť na špičke vo svojom obore.

Pre koho je určená energetická koncepcia alebo nízkouhlíková stratégia?

PRE MESTÁ A OBCE S VIAC AKO 2500 OBYVATEĽMI

Podľa zákona 657/2004 o tepelnej energetike je povinnosťou obce alebo mesta na ktorej území pôsobí dodávateľ alebo odberateľ tepla mať vypracovanú a pravidelne aktualizovanú energetickú koncepciu. Súčasťou dokumentu môže byť aj perspektívny koncept 4. alebo 5. generácie zásobovania teplom využívajúci obnoviteľné zdroje.

PRE OBCE S MENEJ AKO 2500 OBYVATEĽMI

Obec musí v rámci tzv. Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja riešiť aj otázky týkajúce sa energetického smerovania. Náš skúsený a odborný tím vám môže pomôcť vytvoriť kvalitné riešenia, ktoré budú prispievať k udržateľnosti a úspore nákladov v oblasti energetiky.

energeticke_koncepcie_strategia_mesto

Energetická koncepcia je súčasťou územnoplánovacej dokumentácie mesta alebo obce.

energeticke_koncepcie_para

ENERGETICKÉ KONCEPCIE A JEJ CIELE

zabezpečiť spoľahlivosť dodávky tepla

Bezpečnosť a spoľahlivosť v dodávke tepla sú kľúčové a nesmú byť ohrozené zmenou v procese výroby, distribúcie alebo spotreby tepla. Sme tu pre vás, aby sme zabezpečili, že vaša tepelná potreba nebude narušená.

Zabezpečiť energetickú a ekonomickú efektívnosť

Minimalizujeme negatívny dopad na životné prostredie a zároveň dosahujeme maximálne výkony. Pomáhame šetriť peniaze a prispievame k udržateľnej budúcnosti vďaka novým efektívnejším konceptom pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla.

Ochrana životného prostredia

Navrhujeme opatrenia, ktoré rešpektujú okolité prostredie a zabraňujú jeho znečisteniu.

Obnoviteľné zdroje energie

Dbáme na zahrnutie konkrétnych krokov plánovania a implementácie obnoviteľných zdrojov energie priamo v koncepčnom dokumente. Poskytneme vám praktické riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

legislatíva

Zabezpečujeme súlad so súvisiacimi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.

energetická politika slovenskej republiky

Zabezpečujeme súlad so zámermi a smerovaním energetickej politiky Slovenskej republiky.

TVORBA NÍZKOUHLÍKOVÝCH STRATÉGIÍ

Naše nízkouhlíkové stratégie vyhotovujeme na základe našich bohatých skúseností a najnovších poznatkov. Pri ich tvorbe vychádzame z Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Jej cieľom je identifikovať opatrenia a dosiahnuť na našom území v roku 2050 klimatickú neutralitu.

Energetické štúdie na mieru

pre neziskové organizácie

S nadšením a odhodlaním zdieľame cieľ neziskového sektora v boji proti klimatickej zmene a za ochranu ovzdušia. Našou úlohou je pomôcť mimovládnym organizáciám dosiahnuť svoje ciele tým, že poskytneme odborné energetické štúdie, ktoré ukážu praktické možnosti prechodu na zelenšie a obnoviteľné zdroje energie.

pre podniky

Trápi vás, koľko emisií skleníkových plynov produkuje vaša firma? Chceli by ste zmenšiť svoju uhlíkovú stopu? Nezúfajte, my vám s tým pomôžeme. Naši odborníci vám vypracujú analýzu uhlíkovej stopy alebo energetický audit, ktoré nám poskytnú potrebné informácie na vypracovanie konkrétnych návrhov tepelných systémov a odporúčaní pre vás. Naše riešenia sú zamerané na to, aby boli efektívne, udržateľné a prispievali k znižovaniu vašej uhlíkovej stopy. Spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre váš podnik.

pre domácnosť

Staňte sa iniciatívnymi jedincami a prispejte k ochrane klímy aj vy. Vypracujeme vám analýzu, vytvoríme návrhy tepelných systémov a dáme cenné rady, ako znížiť uhlíkovú záťaž vašej domácnosti.

Energeticke_koncepcie_vietor_turbiny


Čo je súčasťou koncepcie tepelnej energetiky?

Základnou súčasťou energetickej koncepcie je analýza súčasného stavu, v rámci ktorej vyhodnocujeme územie, existujúce sústavy tepelných zariadení, dostupnosť palív či energie a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie. V ďalšom kroku spracúvame energetickú bilanciu a vytvorenie predpokladu vývoja v budúcnosti.

Na základe získaných dát vytvoríme návrh rozvoja sústavy tepelných zariadení, ktorý obsahuje podrobné technické riešenie a jeho ekonomické vyhodnotenie. Súčasťou záveru koncepcie sú praktické odporúčania pre ďalší rozvoj tepelnej energetiky na území obce.

strategicky_dokument

ZÁSADY PRI TVORBE ŠTÚDIÍ

ZROZUMITEĽNOSŤ

Energetické štúdie sú prispôsobené cieľovému zákazníkovi. Proces tvorby pravidelne komunikujeme s klientom, aby výsledok nebol len spleť odborných slov.

praktickosť

Dokument musí poukázať na to, ako by sa stanovené míľniky dali dosiahnuť. Futuristické predstavy v teoretickej rovine nepíšeme.

Stručnosť

Menej je niekedy viac a energetické štúdie sú toho skvelým dôkazom. Vyhýbame sa písaniu všeobecných pasáží, ktoré slúžia len na zväčšenie počtu strán.

PREVEZMITE SVOJ PODIEL ZODPOVEDNOSTI ZA KLIMATICKÚ ZMENU.

VYBRANÉ PUBLIKÁCIE

faktor_primárnej_energie

FAKTOR PRIMÁRNEJ ENERGIE

Odborná mikroštúdia vytvorená v spolupráci s neziskovou organizáciou Priatelia Zeme - CEPA.

POTENCIÁL ÚSPOR TEPLA NA VYKUROVANIE

Analýza potenciálu úspor tepla na vykurovanie objektov pripojených do CZT v meste prievidza.

VYTVÁRAME AJ TEPLÁRENSKÉ KONCEPTY NA BÁZE 4. A 5. GENERÁCIE ZÁSOBOVANIA TEPLOM